Įgyvendinant projektą „Kreditų perkėlimo ir kokybės užtikrinimo sistemų pritaikomumas Europos profesiniame mokyme“, kurį koordinuoja Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, 2016 m. lapkričio 22-26 dienomis mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Šimukauskienė ir mokymo centro tarybos pirmininkė Indrė Skučienė lankėsi Albeda College, Roterdame, Nyderlanduose. Vizito tikslas- susipažinti su Nyderlandų švietimo sistema, pasidalinti patirtimi apie ECVET įrankių taikymą profesiniame mokyme, ECVET sąsaja su EQF, NQF, EQAVET. Vizito metu vyko darbiniai seminarai, diskusijos, kurių metu ECVET taikymą Nyderlanduose pristatė Europos ir nacionalinis ECVET ekspertas Andre Huigens ir Albeda College tarptautinių projektų koordinatorius Wim Siemann.

Albeda College labai didelį dėmesį skiria ECVET taikymui geografiniam mobilumui- nuodugniai analizuojamos mobilumo programos, aiškiai apibrėžiami mokymosi rezultatai, griežtai laikomasi mokymosi sutartyje numatytų reikalavimų, tarp siunčiančios ir priimančios organizacijų pasirašomas tarpusavio supratimo memorandumas. Mokymo įstaigoje labai daug dirbama, kad visi dirbantieji ir besimokantieji suprastų Europos kvalifikacijų sandarą ir gebėtų apibrėžti lygius. Mokytojai puikiai supranta EQF, NQF, ECVET ir EQAVET svarbą profesiniam mokymui, vyksta nuolatinis darbas su darbo rinkos atstovais, mokymo programos atnaujinamos ir pritaikomos besikeičiančios darbo rinkos ir technologijų reikalavimams.

Vizito metu teko susipažinti ir su mokymo procesu, kuris vyksta įmonėje. Buvo smagu girdėti, kad įmonės darbuotojai puikiai supranta kokio lygio išsilavinimą jie turi, ko turi siekti. Įmonėje vyksta nuolatiniai mokymai, susiję su socialiniais ir bendraisiais darbuotojų gebėjimais, ugdoma komandinio darbo samprata. Darbuotojų žinios ir gebėjimai, įgyti neformalaus ir savaiminio mokymosi būdu, yra vertinami juos siunčiant į profesinio mokymo įstaigas vertinimui, po to pripažįstami ir įskaitomi darbo vietoje. Darbuotojams labai svarbu gauti kompetencijų pažymėjimus ir įgyti kvalifikaciją.

Į Lietuvą parsivežėme labai daug informacijos ir žinių, kurias taikysime tolimesniame savo darbe, siekdamos, kad profesinis mokymas Lietuvoje būtų kokybiškas, tampriai susietas su darbo rinkos poreikiais, mokymo ir verslo įstaigos surastų viena kitą ir taptų nuolat besimokančiomis organizacijomis.

[foogallery id=”15523″]