Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2015 m. Nr. 6 (350)  paskelbė mūsų mokymo centro mokytojų straipsnius

Ge­no­vai­tė NAR­KE­VI­ČIŪ­TĖ, Lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė. Tau­ti­nės kul­tū­ros pa­vel­das – svar­bi šiuo­lai­ki­nio jau­ni­mo ug­dy­mo da­lis (p. 34-35),
Dai­na LA­SIE­NĖ, Kau­no mais­to pra­mo­nės ir pre­ky­bos mo­ky­mo cen­tro an­glų kal­bos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė, Re­gio­no pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų už­sie­nio kal­bų mo­ky­to­jų me­to­di­nės gru­pės pir­mi­nin­kė. Kiek­vie­na kal­ba su­pran­ta­ma, jei ją ta­ri lū­po­mis ir šir­di­mi (p. 35).
Straipsniai čia…