Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinės grupės posėdis