STIPENDIJŲ MOKINIAMS MOKĖJIMO MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO BEI SKATINIMO TVARKA

PATVIRTINTA

Kauno maisto pramonės ir prekybos
mokymo centro direktoriaus
2018  m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. V-301
(2019 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V-13  redakcija)

 

KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRO
STIPENDIJŲ MOKINIAMS MOKĖJIMO, MATERIALINĖS PARAMOS
SKYRIMO BEI SKATINIMO TVARKA

Tvarkos parengimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimas Nr. 860 „Dėl stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, ir aukštesniųjų studijų studentui tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimo Nr. 860 redakcija).

SKYRIMAS

 

I. STIPENDIJŲ SKYRIMAS

 

 1. Stipendijų skyrimas įforminamas centro direktoriaus įsakymu.
 2. Stipendija skiriama pirmą kartą besimokantiems pagal pirminio profesinio mokymo programas mokiniams.
 3. Mokinio, kuris mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programą, maksimalus stipendijos dydis – 0,76 BSI, minimalus stipendijos dydis – 0,27 BSI.
 4. Stipendijos yra skiriamos pagal mokslo metų I pusmečio ir II pusmečio mokinio mokymosi pasiekimų rezultatus, atsižvelgiant į mokinio pažymių vidurkį. Pagal I-ojo pusmečio rezultatus – nuo vasario 1 d. iki birželio 30 d., pagal II pusmečio rezultatus – nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 31 d.
 5. Stipendijų dydis pagal mokymosi rezultatus mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio
  mokymo programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją:

visiems mokiniams stipendija mokama:

 • esant 4,0 – 5,9 pažangumo vidurkiui, mokama 0,40 BSI dydžio stipendija (15,20 EUR).
 • esant 6,0-6,9 pažangumo vidurkiui, mokama 0,50 BSI dydžio stipendija (19,00 EUR);
 • esant 7,0-7,9 pažangumo vidurkiui, mokama 0,60 BSI dydžio stipendija (22,80 EUR);
 • esant 8,0-10,0 pažangumo vidurkiui, mokama 0,76 BSI dydžio stipendija (28,88 EUR);
 1. Naujai priimtiems į centrą mokiniams I m. m. pusmetį mokama minimali 0,40 BSI (15,20 EUR) stipendija. Priimtiems su nepatenkinamais pažymiais mokiniams stipendija nemokama.
 2. Pažangiems mokiniams vasaros atostogų metu (liepos – rugpjūčio mėn.) mokama minimali stipendija – 0,40 BSI.
 3. Našlaičiams ir likusiems be tėvų globos mokiniams paliekama teisė pagal mokymosi rezultatus gauti stipendiją.
 4. Grįžusiems iš akademinių atostogų mokiniams stipendija skiriama pagal turėtus

mokymosi rezultatus iki išeinant atostogų.

 1. Esant stipendijų fondo ekonomijai, papildomos vieno mėnesio stipendijos (ne didesnės 0,76 BSI) gali būti skiriamos už:

10.1. už aktyvų dalyvavimą mokyklos bendruomenės gyvenime;

10.2. konkursų, olimpiadų, sporto varžybų prizines vietas.

 1. Stipendijų mokėjimo pagrindas – grupės vadovo sudarytas ir skyriaus vedėjo patvirtintas stipendijų mokėjimo žiniaraštis.

NEMOKĖJIMAS

II. STIPENDIJOS NEMOKĖJIMAS 

 1. Stipendija nemokama:

12.1. mokiniams, kurie jau turi vieną profesinę kvalifikaciją ir mokosi pagal kitą profesinio mokymo programą;

12.2. mokiniams, besimokantiems pagal profesinio mokymo programą, skirtą spec. poreikių asmenims. Šių grupių mokiniai gauna maitinimui skirtą sumą, vadovaujantis 2010 m. rugsėjo 8 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1500 „Dėl maitinimo normų nustatymo“. Skirtumas, likęs nuo pietų ir žaliavų mokomosios praktikos darbų atlikimui, pervedamas į mokinio asmeninę banko sąskaitą;

12.3. mokiniams, kurie turi bent vieną nepatenkinamą I ar II pusmečio įvertinimą. Nustatytais terminais nelikvidavus įsiskolinimų, stipendija nemokama visą pusmetį;

12.4. nepažangiems mokiniams, nustatytais terminais likvidavusiems įsiskolinimus, stipendija nemokama tik už tą laikotarpį, kuris skirtas įsiskolinimams likviduoti. Vėliau mokama minimali stipendija;

12.5. išbraukus mokinį iš mokinių sąrašų;

12.6.  išėjus mokiniui akademinių atostogų;

12.7. mokiniui gavus nuobaudą:

 • už centro vidaus tvarkos ir mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, teisėtvarkos pažeidimus direktoriaus įsakymu gali būti nutrauktas stipendijos mokėjimas mėnesiui ar ilgesniam laikui;
 • praleidus teorijos ar praktinio mokymo užsiėmimus be pateisinamos priežasties daugiau kaip 8 val. per mėnesį – 1 mėn.;
 • už organizuotą pasišalinimą iš pamokų – 1 mėn.;
 • be pateisinamos priežasties praleidus 4 ir daugiau to paties mokomojo dalyko pamokas per mėnesį – 1 mėn.
 1. Iki kiekvieno mėnesio 01 d. grupių vadovai pateikia sąrašą mokinių, kuriems siūloma nemokėti stipendijos atsižvelgiant į praėjusio mėnesio rezultatus. Šie pasiūlymai turi būti motyvuoti.
 2. Mokinių praleistos pamokos pateisinamos, jeigu laiku (iki mėnesio paskutinės darbo dienos) pateikiama gydytojo išduota pažyma, kvietimas į teismą, krašto apsaugos tarnybą ar kitą instituciją arba, jeigu mokinys iš anksto rašo prašymą, nurodydamas nedalyvavimo priežastis. Atskirais atvejais yra pateisinami ir mokinių pasiaiškinimai apie praleistas pamokas, jei mokiniai juos pateikia tuoj po neatvykimo į pamokas ir nurodo konkrečias neatvykimo priežastis ar praneša grupes vadovui apie netikėtai iškilusias problemas. Visi pateisinamieji dokumentai turi būti pristatomi kitą dieną po nedalyvavimo pamokose.
 3. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas nuo centro direktoriaus įsakyme nurodytos datos.
 4. Iš mokinių gaunamos stipendijos leidžiama išskaičiuoti už:

16.1. centro ir/ar bendrabučio turto sugadinimą ar sunaikinimą pagal materialinės žalos centrui nustatymo aktą;

16.2. negrąžintus vadovėlius, knygas, kitus spaudinius;

16.3. bendrabučio komunalines paslaugas ir bendrabučio nuomos mokestį;

16.4. važiavimo visuomeniniu keleiviniu transportu taisyklių pažeidimus pagal vykdomuosius raštus.

 

PARAMA

III. MATERIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS SKYRIMAS

 

 1. Materialinė parama iš sutaupyto stipendijų fondo gali būti skiriama ne dažniau kaip 1 kartą per mokslo metų pusmetį.
 2. Esant stipendijų fondo ekonomijai, vienkartinės materialinės pašalpos gali būti skiriamos mokiniams atsižvelgiant į pateiktą prašymą ir dokumentus, tarpininkaujant grupių vadovams, šiais atvejais:

18.1. tėvų arba artimų šeimos narių mirties atveju;

18.2. nelaimės atveju;

18.3. dėl sunkios materialinės padėties (šeima socialiai remtina ir pan,);

18.4. mokiniams netekusiems vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir esantiems iš šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų ir vyresnius, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklų, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose;

18.5. mokiniams, turintiems vaikų;

18.6. kitais nenumatytais svarbiais atvejais.

 1. Materialinės paramos mokiniui dydis negali viršyti 5 punkte nurodytų 2 maksimalių stipendijų dydžio.
 2. Materialinė parama neskiriama akademinėse atostogose esantiems mokiniams,
  nepažangiems ir blogai mokyklą lankantiems mokiniams.
 3. Materialinė parama mokiniui gali būti skiriama pateikus prašymą kartu su dokumentais, įrodančiais paramos būtinumą. Taip pat turi būti grupės vadovo ir socialinio pedagogo rekomendacijos materialinei paramai gauti.

IV. SKATINAMOSIOS STIPENDIJOS MOKINIAMS SKYRIMAS

 

 1. Skatinamoji stipendija skiriama iš rėmėjų lėšų gali būti vienkartinė arba mokama

periodiškai.

 1. Stipendijos dydį, mokėjimo būdą, trukmę ir profesiją nustato rėmėjas.
 2. Mokinio, kuriam skiriama skatinamoji stipendija, atranką vykdo mokymo įstaiga,

atsižvelgiant į:

24.1. mokinio pažangumą;

24.2. profesinę praktinę veiklą;

24.3. dalyvavimą profesinio meistriškumo konkursuose;

24.4. pasiektus aukštus rezultatus, atstovaujant mokymo įstaigą;

24.5. grupės vadovo ir profesijos mokytojo rekomendacijas.

__________