PATVIRTINTA
Kauno maisto pramonės ir prekybos
mokymo centro direktoriaus
2019 m. birželio 21 d.  įsakymu Nr. V-182

KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRO
METODINIŲ GRUPIŲ PIRMININKAI 2019-2022 M.M.

Eil.
Nr.
Metodinė grupėPirmininko vardas,
pavardė
1 Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinė grupė   Birutė Grevienė
2 Profesijos mokytojų metodinė grupė   Kristina Česlevičienė

____________

SUDERINTA
Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinės grupės
2019 m. birželio 18 d. posėdžio
protokolo Nr. MG-02 nutarimu

SUDERINTA
Profesinio mokymo dalykų mokytojų metodinės grupės
2019 m. gegužės 29 d. posėdžio
protokolo Nr. MG1-3 nutarimu