MISIJA

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras vykdo/teikia kokybišką vidurinį ir profesinį mokymą, atitinkantį šiuolaikinės darbo rinkos poreikius.

VIZIJA

Moderni, atvira visuomenei ir naujovėms mokymo įstaiga, siekianti tarptautinio pripažinimo.

FILOSOFIJA

Mokytis visą gyvenimą, mąstant apie ateities karjerą.

ALTERNATYVA

Augimas – tobulinimas – plėtra.

TIKSLAI

 1.  Užtikrinti ugdymo/si kokybę ir pasiekimus.
 2.  Stiprinti mokymo centro įvaizdį ir žinomumą Lietuvoje ir užsienio šalyse.
 3.  Ugdyti bendruomenės vertybines nuostatas.

UŽDAVINIAI

1 tikslo uždaviniai:

 • 1.1. Motyvuoti mokinius siekti įgyti vidurinį išsilavinimą ir profesiją, užtikrinant ugdymo kokybę ir veiksmingumą. Ugdyti visavertę asmenybę, savo srities profesionalą.
 • 1.2. Plėsti sektorinių praktinio mokymo centrų veiklas, užtikrinant mokymosi visą gyvenimą galimybes.
 • 1.3. Plėtoti socialinę ir tarptautinę partnerystę.

2 tikslo uždaviniai:

 • 2.1. Plėtoti ugdymo karjerai modelius.
 • 2.2. Populiarinti mokymo centrą realioje ir virtualioje erdvėje.
 • 2.3. Turtinti mokymo/si aplinkas ir infrastruktūrą.

3 tikslo uždaviniai:

 • 3.1. Formuoti atsakingą, patriotišką, pilietišką, tolerantišką, atvirą naujovėms, kūrybingą ir verslią bendruomenę.
 • 3.2. Skatinti profesinį tobulėjimą ir objektyvų savo veiklos įsivertinimą.