2017-04-04 13:40 val. Maisto technologijų ir prekybos skyriuje, 322 kabinete

BALANDŽIO 4 D.(ANTRADIENĮ) 13.40 (PO 6 PAMOKŲ) MAISTO TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS 322 KABINETE VYKS BENDROJO UGDYMO DALYKŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS POSĖDIS

DARBOTVARKĖ:

  1. Brandos darbas. Programa, vertinimas, vykdymas, perspektyvos profesinio mokymo įstaigoje.-B.Sveikatienė
  2. Dėl LR švietimo ir mokslo ministro įsakymo pakeitimo „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai.“
  3. Mokytojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 2016-2017 m. m. naujos patirties/idėjų sklaida.-Mokytojai.
  4. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos 10,12 klasėse ir anglų kalbos VE kalbėjimo dalies rezultatų aptarimas.-Lietuvių kalbos ir lit. bei anglų kalbos mokytojai.
  5. Dėl pasiruošimo bendruomenės visuotiniam susirinkimui „Individualios mokinių pažangos stebėjimo, pokyčių fiksavimo pamokoje ir rezultatų analizavimo praktika, siekiant ugdymo kokybės“ balandžio 25 d.
  6. 9-10 klasių socialinės-pilietinės veiklos vykdymas.- Kl. auklėtojos G.Narkevičiūtė, V.Markevičienė
  7. MTP bendrojo ugdymo dalykų mokytojų darbo patirties 9-10 klasėse pasidalinimas (dalyvauja tik MPT skyriaus mokytojai, psichologė).

Metodinės grupės pirmininkė B.Sveikatienė