Pardavėjas

3 metai, kartu suteikiant vidurinį išsilavinimą baigusiems 10 klasių
Maisto technologijų ir prekybos skyrius (kontaktai)

2016-2017 m.m. šios profesijos mokinių grupės nerenkame.


Pardavėjas – gana populiari, bet atsakinga profesija. Pardavėjui patikimos didelės materialinės vertybės;  jam visą darbo dieną tenka bendrauti su pirkėjais, būti jų dėmesio centre. Nuo to, kaip pardavėjas aptarnauja pirkėjus, nuo pardavėjo mandagumo, takto, profesinio pasirengimo labai priklauso pirkėjų nuotaika.

Būsimieji pardavėjai teorinių užsiėmimų metu mokomi maisto ir kitų prekių asortimento, prekių savybių, vartojimo, prekių priėmimo ir kokybės įvertinimo, prekių išdėstymo ir reklamavimo, prekybos organizavimo, darbo su kasos aparatais ir kita prekybos įranga, prekių saugojimo, prekių kainų skaičiavimo, profesinės etikos ir psichologijos, sanitarijos ir higienos pagrindų, asmens higienos reikalavimų, raštvedybos, estetikos, gamtos apsaugos ir darbų saugos, informacinių technologijų, valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos, verslo ir kitų dalykų.

Praktinis mokymas vyksta mokyklų praktinio mokymo parduotuvėse bei prekybos įmonėse. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami prekių priėmimo ir pardavimo, naudojimosi kasos aparatais ir prekybos įranga, prekių apsaugos gebėjimai.

Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama pardavėjo kvalifikacija.
Baigus pardavėjo mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų krypties programas.


 

PROFESIJOS MOKYMAS