Prašymų laikyti valstybinius egzaminus teikimo laikas ir kt. informacija abiturientams

MOKINIŲ, BUVUSIŲ MŪSŲ MOKYMO CENTRO MOKINIŲ IR IŠORĖS SVETAINĖS LANKYTOJŲ DĖMESIUI!

INFORMUOJU, KAD ŠIAIS MOKSLO METAIS PASIKEITĖ PRAŠYMŲ TEIKIMO LAIKYTI VALSTYBINIUS ARBA LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINĮ EGZAMINĄ LAIKAS:

IKI 2018 METŲ SPALIO 24 DIENOS.

EKSTERNAI, KURIE JAU TURI BRANDOS ATESTATĄ, BET PAGEIDAUJA 2019 METAIS LAIKYTI DAR KOKĮ/IUS NORS VALSTYBINIUS EGZAMINUS, PRAŠYMUS TEIKIA KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS EGZMINŲ CENTRUI – KAUNO ANTANO SMETONOS GIMNAZIJA (GELEŽINIO VILKO g.28).PRIVALO TURĖTI BRANDOS ATESTATĄ.

KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRO BUVĘ MOKINIAI (NELAIKĘ AR NEIŠLAIKĘ LIETUVIŲ K.IR LIT.EGZAMINO ANKSČIAU), PRAŠYMĄ LAIKYTI MOKYKLINĮ EGZAMINĄ TEIKIA MOKYMO CENTRE IKI SPALIO 24 DIENOS (MOKINYS TURI TURĖTI TEIGIAMĄ DALYKO METINĮ ĮVERTINIMĄ).

ABITURIENTAI BRANDOS EGZAMINUS PASIRINKS IKI SPALIO 24 DIENOS

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė 2018 m. rugpjūčio 30 dieną pasirašė įsakymą Nr. V-711 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Siekiant mokiniams sukurti prielaidas anksčiau ir atsakingiau planuoti savo egzaminų pasirinkimus ir būsimų studijų kryptis, o mokykloms ir savivaldybėms iš anksto ir lanksčiau planuoti ugdymo procesą ir rengtis kaupiamajam vertinimui:

  1. ilginamas brandos darbo atlikimo laiką abiturientams, sudaroma galimybė rinktis brandos darbą III gimnazijos klasės mokiniams,
  2. ankstinamas iki einamųjų metų spalio 24 dienos visų likusių brandos egzaminų pasirinkimo laikas,
  3. ankstinamas iki gruodžio 13 dienos egzaminų vykdymo centrų steigimas ir vykdymo komandų skyrimas.

Apraše numatyta, kad 2018-2019 mokslo metais brandos darbą galės rinktis ir III gimnazijos klasės mokiniai. Jie brandos darbą galės pasirinkti iki einamųjų mokslo metų sausio 15 dienos. Pasirinkti menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus, kaip ir brandos darbą, IV gimnazijos klasių mokiniams reikės iki rugsėjo 25 dienos, o kitus brandos egzaminus – iki spalio 24 dienos. Brandos darbą IV gimnazijos klasės mokiniai atliks nuo einamųjų mokslo metų spalio 1 dienos, o III gimnazijos klasės mokiniai nuo einamųjų mokslo metų sausio 30 dienos toje mokykloje, kurios IV ir III gimnazijos klasių mokiniai pasirinks laikyti brandos darbą.

Atsižvelgiant į tai, kad pasirinkti brandos egzaminus IV gimnazijos klasės mokiniams iki spalio 24 dienos teks pirmą kartą ir tai gali sukelti jiems nepatogumų, su Lietuvos moksleivių sąjungos atstovais apsvarstyta galimybė iki lapkričio 6 dienos, t. y. iki mokinių rudens atostogų pabaigos, kai duomenys apie mokinių pasirinkimus, paimti iš mokinių registro, bus tvarkomi duomenų perdavimo sistemoje KELTAS, atskirais atvejais kreiptis į mokyklos vadovą ir turimus pasirinkimus papildyti vienu ar kitu egzaminu. Be to, primename, kad, kaip ir kasmet, pagal Aprašo 148 punktą mokiniai, dėl jiems aktualių ar Apraše nenumatytų ar nereglamentuotų atvejų, gali kreiptis į Prašymų dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše nenumatytų ir nereglamentuotų atvejų nagrinėjimo komisiją.

Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas) ar brandos darbą. Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinksis laisvai. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima.

Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos – pagrindinė ir pakartotinė. Pagrindinė sesija vyks balandžio 24 – birželio 20 dienomis, pakartotinė – birželio 21 – liepos 11 dienomis. Per pakartotinę sesiją bus galima laikyti dėl pateisinamos priežasties iš pagrindinės sesijos atidėtus valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus ir mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, jei per pagrindinę sesiją nepasisekė išlaikyti mokyklinio ar valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino.

Valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vertinimas yra kriterinis. Daugiau informacijos apie kriterinį vertinimą galite rasti: http://www.nec.lt.

Daugiau informacijos apie egzaminus, jų programas galima rasti Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.nec.lt bei Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje http://www.smm.lt/egzaminai/index.htm.

Gimnazijos skyriaus vedėja Birutė Sveikatienė

Posted in Gimnazijos skyrius Egzaminai.