2018 m. 10 klasės mokiniui

 • Pasiekimų patikrinime dalyvauja pagrindinio ugdymo programos 10 klasės mokiniai .
 • Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai vykdomi mokymo centre.
 • Mokinys pasirašytinai supažindinamas su Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo Aprašo nuostatomis ir PUPP tvarkaraščiu (10A ir 10B klasės mokiniai supažindinti lapkričio 6 d.) .
 • Mokiniai pasirašytinai supažindinami su lietuvių k. ir literatūros dalies raštu ir matematikos pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcijomis-iki vasario 10 d.
 • Mokiniai pasirašytinai supažindinami su lietuvių k.ir literatūros dalies žodžiu pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcija-prasidėjus ugdymo procesui.

Kokius PUPP privalo laikyti 10 klasės mokinys?
Ką reikia atlikti, kad mokinys įgytų pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą?

 • 1.Lietuvių kalbos ir literatūros (žodžiu, raštu)
 • 2.Matematikos.
 • Taip pat mokiniai laiko užsienio kalbų (I-osios ir II-osios) lygių nustatymų testus (registruojami KELTO sistemoje , vykdomi nurodytą dieną).
 • Mokinys privalo turėti visų pagrindinio ugdymo programos dalykų teigiamus įvertinimus.
 • Mokinys privalo būti atlikęs 10 val. socialinės-pilietinės veiklos per mokslo metus.
 • Mokinys, turėdamas bent vieną neigiamą metinį įvertinimą arba nelaikęs/neišlaikęs bent vieno PUPP, neatlikęs socialinės-pilietinės veiklos, paliekamas kartoti 10 klasės kurso.

Dalyvavimas PUPP-privalomas. Išimtys.

 • Dalyvavimas PUPP –privalomas.
 • Mokinys, turintis sveikatos sutrikimų, negalintis dalyvauti PUPP dėl ligos, nuo dalyvavimo atleidžiamas Direktoriaus įsakymu pagal gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas (pateikus jos pažymą su kodu ir ligos diagnoze ).
 • Prašymą (Direktoriui)atleisti nuo PUPP rašo mokinio(jei jis nepilnametis) tėvai/globėjai.
 • Jei PUPP vykdymo dieną mokinys susirgo, jis pats arba jo tėvai/globėjai turi apie tai pranešti klasės auklėtojui (šis- mokymo centro vadovui) tą pačią dieną arba ne vėliau kaip kitą dieną po PUPP.
 • Tokiu atveju mokinys arba jo tėvai(jei jis nepilnametis) rašo prašymą leisti laikyti PUPP vėliau arba atleisti nuo PUPP (jei prašymas pagrįstas gydytojų komisijos pažyma dėl atleidimo nuo PUPP).

Reikalavimai mokiniams

 • Atvykdamas į PUPP, mokinys privalo turėti asmens dokumentą (pasą arba tapatybės kortelę).
 • Prie PUPP patalpos, kurioje jis vykdomas, mokys privalo ateiti 15 min. iki PUPP pradžios (kad pasiruoštų, susipažintų su užduotimis, išklausytų vykdymo instrukciją).
 • Mokinys privalo turėti reikiamas priemones (nurodytas PUPP vykdymo instrukcijoje: 2 mėlynus rašiklius, pieštuką, trintuką, matematikos PUPP- el. skaičiuoklę, liniuotę, kt.).
 • Pavėlavęs 30 min., į PUPP patalpą neįleidžiamas ir PUPP-o tais metais nelaiko (be pateisinamų priežasčių).

2018 m. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis

Patikrinimas Laikotarpis/data Pradžia
Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu) 2018 m. vasario-balandžio mėn.(sprendžia mokykla) Pagal sudarytą grafiką
Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I dalis 2018 m. gegužės 28 d. 9.00
Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) II dalis 2018m.gegužės 29 d. 9.00
Matematika 2018 m. birželio 1 d. 9.00
Užsienio kalbų lygių nustatymo testai NEC nustatytu laiku (kovo-balandžio mėn.) Per pamokas

Informacijos šaltiniai

 • www.nec.lt PUPP programos, tvarkaraštis.
 • 2018 m. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas.- www.nec.lt
Posted in Gimnazijos skyrius Egzaminai.